Siste nyhende


DAGLEG LEIAR


SpareBank 1 stiftinga Kvinnherad søkjer dagleg leiar i 50 % stilling.

Stillinga er ei åremålsstilling med lengd på 5 år.

Arbeidsstad er stiftinga sitt kontor i Stabburshaugen 5, 5460 Husnes.
Vi søkjer etter ein kompetent og erfaren person som skal ivareta den daglege drift, nettstad og omdømmebygging for stiftinga.

Saman med styret vil dagleg leiar vera ein sentral bidragsytar i stiftinga sitt arbeid og samfunnsansvar til beste for alle innbyggjarane i vårt

nærområde.


Kvalifikasjonar:

God økonomisk forståing, datakunnskaper og gode

kommunikasjonsevner.

Vi søkjer deg som fortrinnsvis har høgare utdanning, og som kjenner til lokale lag og organisasjonar.Informasjon om stiftinga og vedtekter finn ein her på nettstaden:

www.kvinnheradstiftinga.no

Ved spørsmål om stillinga kan ein ta kontakt med:

Styreleiar Svein Arne Eidsvik på tlf. 90160858

Søknad med CV sendes styreleiar innan 10 august 2021 til:

svein@eidsvik.no
Valresultat torsdag 14.04.2021 SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad

Fast 1 Inger Johanne Hauge - Rosendal

Fast 2 Jørn Hjelmeland - Seimsfoss

Fast 3 Jannicke Næs Sundal - Mauranger

Fast 4 Lilli Britt Urheim - Ølve


Vara 1 Grete Lise Sjo - Valen

Vara 2 Ann Kristin Ness - Varaldsøy

Vara 3 Klara Bakke - Uskedalen

Vara 4 Oddmund Røssland - Husnes

Vara 5 Julie Kambe - Valen

Vara 6 Steinar Haugland - Uskedalen

Vara 7 Bjørn Røssland - Husnes
Oppdatert: april 13Val av medlemmer til generalforsamlinga i

SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad

Org nr: 996 124 789

Er du kunde i SpareBank 1 SR-Bank ASA og har bustadadresse i Kvinnherad kommune, kan du vera med å velja medlemmer til generalforsamlinga i SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad.

SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad vart skipa i samband med samanslåinga av Kvinnherad Sparebank og SpareBank 1 SR-Bank 1. november 2010 for at dei verdiane som er bygde opp i Kvinnherad Sparebank skal bli att i og verta forvalta av området. Samla kapital ved skipinga var 350 000 000,- kroner. Stiftinga skal støtta SpareBank 1 SR-Bank ASA i å vidareføra sparebanktradisjonane og skal løysa ut positiv aktivitet i lokalsamfunna gjennom utdeling av midlar til ålmennyttige føremål. SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad eig i dag 6 226 583 aksjar i SpareBank 1 SR-Bank ASA, og er med dette ein av dei største eigarane i banken. Hovudinntektskjelda for stiftinga er utbyte frå desse aksjane.

SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad sine styrande organ er generalforsamling og styre. Generalforsamlinga har 18 medlemer og 9 varamedlemer. Av desse vel Kvinnherad kommunestyre 3 medlemer og 2 varamedlemer. Kundane i banken vel 15 medlemer og 7 varamedlemer.

I år skal kundane velja 4 medlemer og 7 varamedlemer til generalforsamlinga.

Eit medlem vert vald for 4 år, varamedlem for 1 år. Liste med namn på noverande medlemer og varamedlemer og kven som er på val er å finna her

Berre dei som siste 6 månadane har hatt bustadadresse i Kvinnherad kommune og i same tidsrom har hatt innskot større enn 2.500 kroner i SpareBank 1 SR-Bank ASA kan veljast, stemma ved valet, eller koma med framlegg på kandidatar. Ingen kan i valmøtet gje meir enn si eiga stemme.

Valet vert førebudd og gjennomført av valkomitéen til stiftinga. Leiar av valkomitéen er Kjell Yri, Geilo 28, 5463 Uskedalen, telefon: 48893150, e-post: kjell.yri@outlook.com

Framlegg på kandidatar til valet må sendast skriftleg (e-post eller brev) til valkomiteen v/leiar seinast 7 dagar før valet. Framlegget skal innehalda namn, adresse og fødselsdato på den som sender framlegget, og namn, adresse, fødselsdato og yrke til kandidaten. Valkomitéen innstiller på forslag til kandidatar og set opp prioritert valliste som vert lagt fram på valmøtet.

På grunn av koronapandemien vil valmøtet i år finna stad:

Onsdag 14. april 2021

Hjå Kvinnherad Næringsservice, Stabburshaugen 5, 5460 Husnes

Viktig! For å unngå store grupperingar og at alle kjem samtidig, vil valet skje i tidsrommet kl. 18:00 – 19:00. Vi ber om at alle viser omsyn, bruker munnbind og antibac!

Kjell Yri

Leiar av valkomitéenSend oss gjerne bilete frå dykkar prosjekt!