top of page

Etiske retningsliner

Overskrift 1

Desse etiske retningslinene inneheld dei forventningar og krav til aktsemd som SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad stiller til seg sjølv, medlemer av styrande organ og tilsette i stiftinga.

SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad er ei uavhengig stifting med langsiktig målsetjing om å bidra til positiv utvikling av samfunna våre. Medeit slikt utgangspunkt er det naturleg at vi held oss strengt til dei lover,reglar og normer samfunnet har, men også at vi freistar å løfta etisk framferdi alle samanhengar.

                                

Sparebankstiftinga er også avhengig av at ålmenta, søkjararom gåver, styresmakter og samarbeidspartnarar har tillit til oss. Dette kan viunderstøtta ved å ha formulert desse retningslinene og ikkje minst til ei kvartid å etterleva dei i all vår framferd. 

 

Slik opptrer vi:

SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad vil utvisa særleg aktsemd ihøve situasjonar der det kan verta reist spørsmål om integriteten vår eller sjølvstendetvårt. 

 

Ingen skal ta del i handsaminga, eller freista påverka ei avgjerd,når det føreligg særlege tilhøve som er eigna til å svekkja tilliten til at haneller ho er upartisk. Den enkelte har sjølv ansvaret for å vurdera eigenståstad og å unngå at situasjonar oppstår, og skal sjølv melda seg ugild dersomein er i tvil.

 

Ingen må krevja, motta eller akseptera tilbod om einutilbørlig fordel frå SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad sinesamarbeidspartnarar, leverandørar, gåvesøkjarar eller andre.

 

Dersom ein er i tvil om fordelen kan reknast som'utilbørlig', skal dette drøftast i styret.

Styret skal særlig vurdera om det kan reisast spørsmål vedstiftinga, den tillitsvalde eller tilsette sin integritet eller uavhengighet dersomfordelen vert akseptert og innverknaden på omdømmet til SpareBank 1-stiftinga. Ansvaretligger likevel til slutt hos den enkelte.

bottom of page