top of page

Styrande organ

Overskrift 1

sjå medlemma

Generalforsamlinga er det høgaste organet og har som hovudoppgåve å velja styremedlemmer, føra tilsyn med stiftinga si verksemd og etter framlegg frå styret vedta den økonomiske ramma for gåveutdelingar.

Generalforsamlinga skal ha 15 medlemer og 5 varamedlemer.

Generalforsamlinga si samansetjing skal spegla kundestrukturen i Kvinnherad Sparebank som oppretta stiftinga, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knytt til sparebankstiftinga si verksemd.

sjå medlemma

Valkomitéen førebur og står for vala av innskytarrepresentantar til generalforsamlinga i eit eige valmøte, og førebur og står for alle vala i den ordinær generalforsamlinga (Generalforsamlingsleiar, styre, styreleiar, valkomité).

Overskrift 1

sjå medlemma

Styret har det mynde og ansvar som føl av den til ei kvar tid gjeldande lovgjevinga og vedtektene til stiftinga. Styret skal m.a. forvalta stiftinga sine midlar, syta for utdeling av gåver innan dei økonomiske rammene som generalforsamlinga har vedteke og følgja opp dagleg leiar. Styret har eigen styreinstruks.

sjå dagleg leiar

Administrasjonen ved dagleg leiar har ansvaret for den daglege drifta av stiftinga.

Generalforsamling

Generalforsamling

Egil Heimvik

Utåker
Kindeval 2024

Medlem 

Jørn Hjelmeland

Seimsfoss

Kundeval år 2021

Medlem

Bjørn Røssland

Husnes

Kundeval år 2022

Medlem

Lilli Britt Urheim

Ølve

Kundeval år 2021

Medlem

Vivian Teigen

Sunde

Kundeval år 2024

Varamedlem

Per Rørvik

Husnes

Kundeval år 2024

Varamedlem

Laila Merethe Haukanes

Varaldsøy

Kundeval år 2024

Varamedlem

Ann Kathrin Røssland

Medlem 

SUNDE
kundeval 2023

Jannicke Næs Sundal

Nestleiar 

Mauranger

Kundeval år 2021

Oddmund Røssland

Medlem

Husnes

Kundeval år 2022

Yngvar Skarveland

Leiar

Sandvoll

Kundeval år 2022

Johannes Hjelmeland

Varamedlem

Dimmelsvik

Kundeval år 2024

Lisbeth Andresen

Varamedlem

Ølve

Kundeval år 2024

Medlem

Inger Johanne Hauge

Rosendal

Kundeval år 2021

Medlem

Gunnhild N. Hillestad

Herøysundet

Kundeval år 2023

Medlem

Martha Korsvold Nærhus

Valen

Kundeval år 2024

Medlem

Marianne Helvik

Rosendal

Kundeval år 2024

Medlem

Arne Langeland

Husnes

Kundeval år 2022

Medlem

Klara Bakke

Uskedalen

kundeval år 2023

Medlem

Steinar Haugland

Uskedalen

Kundeval år 2024

Valkomitéen

Valkomite

Jørn Hjelmeland
Medlem

Dimmelsvik

Valår 2023

Egil Heimvik 

Medlem

Utåker

Valår 2024

Arne Langeland

Husnes

Valår 2024

Leiar

Lilli Britt Urheim

Ølve

Valår 2024

Nestleiar

Gunnhild Nilsen Hillestad

Herøysundet

Valår 2023

Medlem

Styret

Styret

Jan Magnus Aasen

Ølve

Valår 2023

Leiar

Hildegunn E. Aarthun

Valen

Valår 2024

Medlem

Hilde Solli

Løfallstrand

Valår 2024

Varamedlem

Uskedalen

Valår 2023

Nestleiar

Magnhild Haugland

Husnes

Valår 2024

 varamedlem

Anne Kari Enes

Gunnar Våge

Løfallstrand

Valår 2024

Medlem

Torill Lyngnes

Matre

Valår 2024

Fastmøtande vara

Administrasjonen

Administrasjon

Bente Lie Nilsen

Herøysundet

Dagleg leiar

bottom of page