top of page

Styrande organ

Overskrift 1

sjå medlemma

Generalforsamlinga er det høgaste organet og har som hovudoppgåve å velja styremedlemmer, føra tilsyn med stiftinga si verksemd og etter framlegg frå styret vedta den økonomiske ramma for gåveutdelingar.

Generalforsamlinga skal ha 18 medlemer og 9 varamedlemer.

Generalforsamlinga si samansetjing skal spegla kundestrukturen i Kvinnherad Sparebank som oppretta stiftinga, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knytt til sparebankstiftinga si verksemd.

sjå medlemma

Valkomitéen førebur og står for vala av innskytarrepresentantar til generalforsamlinga i eit eige valmøte, og førebur og står for alle vala i den ordinær generalforsamlinga (Generalforsamlingsleiar, styre, styreleiar, valkomité).

Overskrift 1

sjå medlemma

Styret har det mynde og ansvar som føl av den til ei kvar tid gjeldande lovgjevinga og vedtektene til stiftinga. Styret skal m.a. forvalta stiftinga sine midlar, syta for utdeling av gåver innan dei økonomiske rammene som generalforsamlinga har vedteke og følgja opp dagleg leiar. Styret har eigen styreinstruks.

sjå dagleg leiar

Administrasjonen ved dagleg leiar har ansvaret for den daglege drifta av stiftinga.

Generalforsamling

Generalforsamling

Torgny Nundal

Husnes

Kundeval år 2020

Leiar

Jørn Hjelmeland

Seimsfoss

Kundeval år 2021

Medlem

Bjørn Røssland

Husnes

Kundeval år 2022

Medlem

Lilli Britt Urheim

Ølve

Kundeval år 2021

Medlem

Kjell Yri

Uskedalen

Kundeval år 2020

Medlem

Sølvi Ulvenes

Ølve

Kommuneval år 2019

Medlem

Ann Kathrin Røssland

Sunde

Kundeval år 2022

Varamedlem

Stine Hatteberg

Rosendal

Kundeval år 2022

Varamedlem

Laila Merethe Haukanes

Varaldsøy

Kundeval år 2022

Varamedlem

Bjørn Terje Eikeland

Nestleiar

Sandvoll

Kundeval år 2019

Jannicke Næs Sundal

Medlem

Mauranger

Kundeval år 2021

Oddmund Røssland

Medlem

Husnes

Kundeval år 2022

Yngvar Skarveland

Medlem

Sandvoll

Kundeval år 2022

Kristian Hus

Medlem

Husnes

Kundeval år 2020

Hans Petter Jacobsen

Medlem

Mauranger

Kommuneval år 2019

Lars Emil Berge

Varamedlem

Åkra

Kundeval år 2022

Anne Elisabeth Enes

Varamedlem

Ænes

Kundeval år 2022

Stig Eide Rusten

Varamedlem

Valen

Kommuneval år 2019

Medlem

Inger Johanne Hauge

Rosendal

Kundeval år 2021

Medlem

Gunnhild N. Hillestad

Herøysundet

Kundeval år 2019

Medlem

Terje Eikemo

Utåker

Kundeval år 2020

Medlem

Lars Arne Revne

Ølve

Kundeval år 2019

Medlem

Arne Langeland

Husnes

Kundeval år 2022

Medlem

Wivian Markhus

Sunde

Kommuneval år 2019

Varamedlem

Klara Bakke

Uskedalen

kundeval år 2022

Varamedlem

Steinar Haugland

Uskedalen

Kundeval år 2022

Varamedlem

Gaute Lund

Dimmelsvik

Kommuneval år 2019

Valkomitéen

Valkomite

Kjell Yri

Uskedalen

Valår 2021

Leiar

Terje Eikemo

Utåker

Valår 2022

Medlem

Arne Langeland

Rosendal

Valår 2022

Nestleiar

Lilli Britt Urheim

Ølve

Valår 2022

Medlem

Anne Elisabeth Enes

Ænes

Valår 2021

Medlem

Styret

Styret

Jan Magnus Aasen

Ølve

Valår 2021

Leiar

Hildegunn E. Aarthun

Valen

Valår 2022

Medlem

Hilde Solli

Løfallstrand

Valår 2021

Varamedlem

Uskedalen

Valår 2021

Nestleiar

Magnhild Haugland

Husnes

Valår 2022

 varamedlem

Anne Kari Enes

Gunnar Våge

Løfallstrand

Valår 2022

Medlem

Torill Lyngnes

Matre

Valår 2022

Fastmøtande vara

Administrasjonen

Administrasjon

Bente Lie Nilsen

Herøysundet

Dagleg leiar

bottom of page